Doorgaan naar inhoud
✓ Gratis bezorging vanaf €100 ✓Op werkdagen voor 15:00 besteld = dezelfde dag verzonden
✓ Gratis bezorging vanaf €100 ✓ Snelle verzending

Shipping policy

1. Levering en leveringstijden
De overeengekomen leveringstijd gaat pas in nadat alle noodzakelijke gegevens duidelijk zijn en de betaling is verricht. Overschrijding van de opgegeven leveringstijd geeft de afnemer en opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te annuleren. 

2. Overmacht
Bij overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen opgeschort. Krossproducts in dit geval verplicht te leveren zodra dat redelijkerwijs mogelijk is. Onder overmacht vallen onvoorziene omstandigheden, met betrekking tot personen en/of materialen, welke de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk maken. Denk aan omstandigheden als: overheidsmaatregelen, bedrijfs-, verkeers- en/of transportstoringen, storingen in de aflevering van een gereed product, grondstoffen en/of hulpmiddelen, werkstakingen, uitsluitingen, belemmeringen door derden, door beide partijen onvoorziene technische complicaties, klimatologische omstandigheden enzovoorts.

3. Garantie
Krossproducts garandeert dat de door ons geleverde goederen voldoen aan de normale eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid. De garantieverplichtingen vervallen indien de goederen niet overeenkomstig hun bestemming of onoordeelkundig zijn of worden gebruikt, gebruiksvoorschriften niet in acht zijn genomen, onvakkundige reparaties zijn verricht, veranderingen zijn aangebracht. Herstel of vervanging vindt uitsluitend plaats binnen Nederland. Voor garantie buiten Nederland, zijn wij enkel aansprakelijk oor de kosten van herstel of vervanging tot ten hoogte het bedrag, dat bij deze uitvoering in Nederland zou hebben belopen. 

4. Vervoer
Orders boven de € 100,- netto worden in Nederland franco geleverd. mits anders aangegeven. De transportkosten van orders binnen en buiten Nederland verschillen van prijs. 

5. Prijzen
De prijzen van Krossproducts zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding bekende prijsbepalende factoren. Wij hebben het recht om deze prijzen tussentijds aan te passen, indien de prijsbepalende factoren wijzigen (grondstofprijzen, lonen, valutawisselkoersen, door overheid opgelegde heffingen enzovoorts).

6. Betaling
De betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum zonder korting of compensatie. Bij overschrijding van de betalingstermijn komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de afnemer. In alle gevallen kan voor buitengerechtelijke incassokosten een bedrag gelijk aan 8% van de uitstaande vordering in rekening worden gebracht. 

7. Aansprakelijkheid
Enkel schade aan goederen zelf komt voor vergoeding in aanmerking. Schade door derden is altijd uitgezonderd van vergoeding.

8. Adviezen en gegevens van goederen
Advies van Krossproducts wordt naar beste kennis van zaken gegeven. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor (mondeling of schriftelijk) gegeven advies. Dit geldt ook voor gegevens omtrent samenstelling van goederen en toepassingsmogelijkheden.

9. Annulering
Krossproducts behoudt te allen tijde het recht om een overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder opgaaf van redenen. Dit bij wijzigingen van omstandigheden die nakoming van de overeenkomst onmogelijk maken. Wij geven een annulering altijd schriftelijk aan.

10. Afhalen in de winkel (Click & collect)

Krossproducts biedt haar klanten de mogelijkheid aan gebruik te maken van click en collect. Zodra er gebruik wordt gemaakt van click en collect is het mogelijk om producten via de website te bestellen en dezelfde dag tussen 14:00 en 17:00 (op werkdagen)en in het weekend tussen 10:00 - 17:00 (op zaterdag) af te halen in de winkel. 

Liquid error (snippets/structured-data line 365): include usage is not allowed in this context